Huisreglement

Clubleden

Algemeen

 1. “Degencentrum Rheynaerde vzw” is een sportclub die zich tot doel stelt schermers te vormen op het wapen degen. De leden dienen zich te allen tijde sportief, toegewijd en vriendschappelijk te gedragen ten opzichte van de lesgevers, elkaar en de bezoekers van de club. Wij verwachten onvoorwaardelijke inzet en werklust op de trainingen.
  Leden die door hun gedrag de sfeer in de zaal negatief beïnvloeden kunnen door de schermmeesters uit de schermzaal gezet worden of voor een te bepalen tijd geschorst worden van training.
 2. Het trainingsseizoen begint op 1 augustus en stopt op 30 juni. Tijdens de schoolvakanties voorzien we in het mate van het mogelijke enkele trainingen. Als een trainingsdag op een feestdag valt, zal de training vervallen en in minder drukke perioden zal het aantal trainingen verlaagd worden.
  Het bestuur kan de beslissing nemen om trainingen te schrappen. De leden zullen hierover tijdig op de hoogte gesteld worden.
 3. De lidgelden worden uiterlijk betaald in september. Bij niet-betaalde lidgelden wordt men vanaf 1 oktober de toegang tot de schermzaal ontzegd. De lidgelden worden betaald via overschrijving op rekeningnummer BE98 1420 6537 5193 (BIC: GEBA BE BB) op naam van Degencentrum Rheynaerde vzw. Inschrijvingen die niet bevestigd worden door de betaling van het lidgeld, worden als nietig verklaard.
 4. De schermlicenties worden pas aangevraagd als het inschrijvingsformulier samen met een doktersattest (indien dit van toepassing is) is afgegeven en het lidgeld betaald is.
 5. Bezoekende schermers zijn welkom, doch als hun bezoeken frequent worden, zullen zij zich als tweede club bij DC Rheynaerde vzw moeten aansluiten. Bezoekende schermers moeten in orde zijn met de modaliteiten gesteld door de Vlaamse Schermbond.
 6. Lidgelden worden betaald voor het lopende seizoen en worden niet terugbetaald.
 7. In geval van een conflict tussen twee of meerdere schermers kan het clubbestuur de betrokken partijen de toegang tot de zaal ontzeggen tot het geschil is geregeld.
 8. Minderjarige leden moeten jaarlijks aan de club een door de ouders ondertekend document afleveren waarin de ouders de toelating geven dat hun kinderen de schermsport beoefenen bij DC Rheynaerde vzw. De club levert dit document aan.
 9. Bij het begin van het seizoen zullen de leden, en bij de minderjarigen de ouders, tekenen voor akkoord met dit reglement.

Trainingen

 1. De trainingen zijn niet verplicht, maar kunnen wel als voorwaarde gebruikt worden om deel uit te maken van een bepaalde categorie (zoals bvb. de competitieschermers). Een basisregel is echter wel dat wie naar de training komt, dan ook effectief komt om te trainen en niet om te spelen.
 2. De gewone en de competitieleden beginnen zelf met opwarming en/of duels en krijgen een aangepaste groepsles of een individuele les zodra de schermmeesters ter beschikking zijn.
 3. Zaterdag krijgen alle groepen samen opwarming, sportspecifieke opwarming, beenoefeningen en groepsles. Na deze oefeningen worden de beginners opgevangen door een verantwoordelijke/schermmeester. De gewone/competitieleden schermen op zaterdag een poule unique. De aanwezige schermmeester kan steeds dit schema wijzigen op basis van de aanwezigheid tijdens de training.
 4. Schermers die om medische redenen afzien van opwarming worden gevraagd de schermpistes te helpen leggen. Aan het einde van de training worden alle leden geacht ook te helpen met het opruimen van het clubmateriaal en de schermpistes
 5. Tijdens de training bevinden de schermers zich zoveel mogelijk in de zaal. De aanwezige schermmeester heeft het recht om schermers die langdurig in de kleedkamer zitten te vragen om de training te verlaten.
 6. GSM-toestellen, andere elektronische apparaten (die niet nodig zijn om te schermen) en spelmateriaal dat niet door de trainer wordt toegestaan, blijven opgeborgen in de kleedkamers. Probeer deze zaken ook zoveel mogelijk thuis te laten.
 7. Hoofddeksels die niet vereist zijn voor het schermen (zoals petten en mutsen) zijn niet toegelaten tijdens de training.
 8. Ouders en begeleiders van schermers zijn vrij om de trainingen en de lessen te volgen. Bij vragen kunnen zij steeds terecht bij de betrokken schermmeesters. Indien hun aanwezigheid storend zou zijn, heeft de club het recht om hen te vragen de schermzaal te verlaten.
 9. Een kwartier na de start van de training kan de aanwezige schermmeester beslissen om de training af te lassen indien er minder dan vijf schermers aanwezig zijn.

Materiaal

 1. Er mag enkel geschermd worden met materiaal dat aan de veiligheidsvoorschriften van de Vlaamse Schermbond voldoet. Deze normen zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse Schermbond. Indien een schermer zich aanbiedt met schermmateriaal dat niet voldoet, dan zal de aanwezige schermmeester hem hierop wijzen en hem verbieden de pisten te betreden.
 2. De club kan bijstaan bij het kopen van materiaal door advies te geven en eventuele verkooppunten door te geven. De aankoop en betaling moeten echter door het lid zelf geregeld worden.
 3. Verloren kledij kan nooit financieel op de club verhaald worden. Als na de training schermmateriaal zou gevonden worden, zal dit bewaard worden in de kasten van de club. De club raadt de leden ten sterkste aan om alle materiaal met een naam te markeren. De club vraagt ook om alle schermkleding regelmatig te laten wassen en na de training een voldoende lange tijd te laten verluchten. Indien een leerling zich aanbiedt op de training met onhygiënische kledij, zal hij door de schermmeesters hierop attent gemaakt worden.
 4. Ieder lid is verantwoordelijk voor de goede werking en afstelling van zijn wapens. Schermmateriaal kan mits betaling hersteld worden.
 5. Als een wapen breekt, is dit enkel de verantwoordelijkheid van het schermende lid. Een tegenstander kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor lemmerbreuk. Als echter een uitgeleend wapen breekt, zal diegene die het geleende wapen breekt het lemmer en de montagekosten volledig betalen aan de eigenaar van het wapen.
 6. De club is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke zaken uit de kleedkamers.

Sancties

 1. Tijdens de training beslist de aanwezige schermmeesters over de ernst van een overtreding en bepalen de sanctie.
 2. Tijdens trainingen kan voor lichte overtredingen een sportieve sancties opgelegd worden.
 3. Bij herhaaldelijk storend gedrag of zware overtredingen kan de schermer of toeschouwer gevraagd worden de zaal te verlaten.
 4. Bij ernstige overtredingen of wanneer wordt vastgesteld dat een schermer meermaals moet worden weggestuurd uit de training, kan het bestuur beslissen om de schermer voor een langere periode te schorsen van training.

Tornooien

 1. Op tornooi gaan, is niet verplicht, maar kan wel als voorwaarde gebruikt worden om deel uit te maken van een bepaalde categorie (zoals bvb. de competitieschermers). We raden echter iedereen aan om zoveel mogelijk op tornooi te gaan.
 2. Veel tornooien vereisen het opstellen van een scheidsrechter. Degencentrum Rheynaerde vzw zal, indien nodig, op zoek gaan naar een scheidsrechter. Het zijn echter de schermers die instaan voor de verplaatsing (door een lift te geven of een verplaatsingsvergoeding te betalen) en de vergoeding van de scheidsrechter. Indien geen scheidsrechter gevonden wordt, delen de schermers de boete.

Organisatie

Algemeen

 1. Schermclub Degencentrum Rheynaerde wordt ingericht door Degencentrum Rheynaerde vzw.
 2. Binnen Degencentrum Rheynaerde vzw bestaan er volgende organen:
  1. Algemene Vergadering (alle effectieve leden);
  2. Raad van Bestuur (verkozen door Algemene Vergadering);
  3. clubbestuur (samengesteld door Raad van Bestuur);
  4. werkgroepen (samengesteld door clubbestuur, behalve de Werkgroep Sportief Bestuur).
 3. De leden van Schermclub Degencentrum Rheynaerde (aangeduid met de term ‘clubleden’) zijn toegetreden leden van Degencentrum Rheynaerde vzw.

Raad van Bestuur

 1. De Raad van Bestuur vergadert minstens om de drie maanden.
 2. De agenda bevat altijd als eerste punt de goedkeuring van de werking en beslissingen van het clubbestuur en de behandeling van adviezen door het clubbestuur.

Clubbestuur

 1. Het clubbestuur vergadert minstens 1 keer per twee maanden. Hieraan nemen de vaste bestuursleden deel. Het bestuur kan de vergadering ook uitbreiden met gastleden. Agendapunten voor deze vergaderingen mogen door alle clubleden aangebracht worden.
 2. De vergaderingen van het clubbestuur worden neergeschreven in een verslag en voorgelegd op de volgende Raad van Bestuur.
 3. Voor beslissingen die door de statuten enkel door de Raad van Bestuur kunnen genomen worden, wordt een advies opgesteld voor de Raad van Bestuur en in een aparte bijlage aan het verslag toegevoegd.
 4. Voor beslissingen die door de statuten enkel door de Algemene Vergadering kunnen genomen worden, wordt een advies opgesteld voor de Raad van Bestuur en in een aparte bijlage aan het verslag toegevoegd. De Raad van Bestuur beslist dan of de vraag voorgelegd wordt op de Algemene Vergadering, op een bijzondere Algemene Vergadering of niet wordt doorgegeven.
 5. Het clubbestuur heeft elke zaterdagmiddag een kort beraad waarin het mogelijk is om snel te reageren op dringende zaken.

Werkgroepen

 1. Het clubbestuur stelt tijdens een vergadering in augustus minstens de volgende werkgroepen samen en rapporteert de samenstelling ervan aan de Raad van Bestuur:
  1. Werkgroep Financieel Beheer: deze staat in voor de begroting;
  2. Werkgroep Evenementen: deze staat in voor de organisatie van de eigen tornooien (o.a. de PUF-tornooien) en voor de organisatie van feestelijkheden;
  3. Werkgroep Communicatie: deze staat in voor het onderhoud van de website, mailinglijsten, …;
  4. Werkgroep PR: deze staat in voor het verwerven van sponsoring;
  5. Werkgroep Reglementen: deze staat in voor het onderhouden van het reglement en het opvolgen van de reglementen van overkoepelende organisaties zoals de VSB.
  6. Werkgroep Sportief Bestuur: deze werkgroep wordt later in meer detail behandeld.
 2. Een werkgroep bestaat uit één of meerdere personen, die geen lid moeten zijn van Schermclub Degencentrum Rheynaerde of Degencentrum Rheynaerde vzw. De samenstelling wordt bepaald door het clubbestuur. Naast de vastgelegde werkgroepen kan het clubbestuur op elk moment bijkomende werkgroepen maken.
 3. Elke werkgroep heeft een voorzitter. De voorzitter wordt verkozen door de leden van de werkgroep op de eerste vergadering van de werkgroep. Bij staking van stemmen wordt de voorzitter aangeduid door het clubbestuur.
 4. De voorzitter van een werkgroep is verantwoordelijk voor het uitbrengen van een verslag van de werking van de werkgroep op de vergaderingen van het clubbestuur. Dit verslag mag schriftelijk ingediend worden.
 5. Een speciale werkgroep is de Werkgroep Sportief Bestuur. Deze werkgroep bevat minstens alle schermmeesters. Het clubbestuur kan wel beslissen om deze werkgroep aan te vullen met andere leden. De voorzitter van deze werkgroep krijgt de titel hoofdschermmeester.